ក្បួនធ្វើដំណើររបស់សត្វចចក ផ្តល់មេរៀនឲមនុស្សគួរស្វែងយល់!
Connect with us

គួរដឹង

ក្បួនធ្វើដំណើររបស់សត្វចចក ផ្តល់មេរៀនឲមនុស្សគួរស្វែងយល់!

#ក្បួនធ្វើដំណើររបស់សត្វចចក

១). ចចក៣ក្បាលខាងមុខជាចចកឈឺនិងចាស់ ពួកវាដើរនៅខាងមុខដើម្បីកំណត់ល្បឿនធ្វើដំណើររបស់ហ្វូងទាំងមូល។
២). ចចក ៥ ក្បាលបន្ទាប់ជាចចកដែលខ្លាំងបំផុត ក្នុងក្រុមវាមាននាទីការពារចចក៣ក្បាលខាងមុខពីការយាយីរបស់សត្រូវ។
៣). ចំណែកកណ្តាលហ្វូងជាចចកធម្មតា។
៤). ចចក៥ក្បាលបន្ទាប់ក៍ជាចចកខ្លាំងបំផុតដែរ វាមានតួនាទីការពារក្រុមផ្នែកខាងក្រោយ។
៥). ចំណែកឯចចកមួយក្បាលដែលដើរចុង ក្រោយគេផុត ជាមេដឹកនាំគេ វាកំណត់ថាគ្មានចចកណាមួយដើរមិនទាន់ក្រុម ឬត្រូវគេទុកចោល។ បើមានសត្រូវវាផ្លាស់ទីលឿនបំផុតដើម្បីជួយក្រុម។ នេះហើយជាក្បួនធ្វើដំណើររបស់សត្វចចក!!

ប្រភពអត្ថបទ៖ ហ្វេសប៊ុក

Trending

Copyright © 2019 ANARCHAK