អ៊ីរ៉ង ព្រមានពលរដ្ឋខ្លួន ថានឹងស្លា​​ប់រាប់លាននាក់ បើនៅតែជជែសមិនព្រមស្តាប់រដ្ឋាភិបាល
Connect with us

ថ្មីៗ

អ៊ីរ៉ង ព្រមានពលរដ្ឋខ្លួន ថានឹងស្លា​​ប់រាប់លាននាក់ បើនៅតែជជែសមិនព្រមស្តាប់រដ្ឋាភិបាល

នៅថ្ងៃអង្គារទី១៧ខែមិនានេះ ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ បានធ្វើការប្រកាស បែបព្រមានខ្លាំងៗ ទៅលើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនថា ព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារ ដោយកូរ៉ូណានៅក្នុងប្រទេស អាចស​ម្លា​ប់មនុស្ស រាប់លាននាក់ ប្រសិនបើពួកគេមិនព្រមធ្វើ តាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាល និងជាពិសេសនៅតែបន្តធ្វើដំណើរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការប្រកាស ដែលត្រូវបានធ្វើឡើង ដោយអ្នកកាសែត របស់ទូរទស្សន៍ដ៏ធំ ក្នុងស្រុកម្នាក់និង ក៏មានមុខងារជាវេជ្ជបណ្ឌិតផង ប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះ ក្រោយការប្រកាសបិទវិហារ សាសនាធំបំផុត២កន្លែង ដែលជាកន្លែង គួរឲ្យបារម្ភបំផុត ពីការឆ្លងរាលដាលមនុស្ស រាប់ពាន់នាក់ហើយក៏មានទាំងការ ប្រកាស ដោយផ្ទាល់ ពីមេដឹកនាំកំពូលប្រទេស មិនឲ្យមានការធ្វើដំណើរ ឡើយនៅក្នុងប្រទេស។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ចំនួន អ្នកស្លា ប់ ដោយសារជំងឺកូរ៉ូណានេះ បានកើនឡើងទៅដល់១៣ភាគរយ ត្រឹមតែថ្ងៃអង្គារ នេះប៉ុណ្ណោះគឺ ប្រមាណជា១៣៥នាក់ ក្នុងថ្ងៃដដែលនេះ។ ចំនួននៃអ្នកស្លា ប់នៅអ៊ីរ៉ង់បានកើន ទៅដល់៩៨ ៨នាក់ ហើយចំណែកករណីឆ្លង មានប្រមាណជា១៦០០០នាក់ ហើយ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព៖ khoanew.asia

Trending

Copyright © 2019 ANARCHAK