ត្រូវដឹង! គន្លឹះដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពសម្រាប់បេក្ខជននៅពេលសម្ភាសការងារ
Connect with us

គួរដឹង

ត្រូវដឹង! គន្លឹះដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពសម្រាប់បេក្ខជននៅពេលសម្ភាសការងារ

ការសម្ភាសការងារវាពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការឈានឪកាសចាប់យកការងារដែលកំពុងតែមានភាពប្រកួតប្រជែងខ្ពស់។ បេក្ខជនត្រូវមានសមត្ថភាពនិងវិធីសាស្ត្រក្នុងការនិយាយពេលសម្ភាសដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អ។ ដូច្នេះយើងនិងធ្វើការបង្ហាញនៅគន្លឹះជំនួយក្នុងការសម្ភាសរបស់អ្នកដូចខាងក្រោម៖

មុនពេលសម្ភាសការងារ

តើសម្ភាសការងារជាអ្វី?

ទម្រង់នៃការសម្ភាសការងារ៖

 1. សម្ភាសការងារជាមួយគណៈកម្មការ
 2. សម្ភាសបែបបណ្តាក់ពីម្នាក់ទៅម្នាក់
 3. សម្ភាសតាមទូរសព្ទ
 4. សម្ភាសនៅក្រៅការិយាល័យ
 5. សម្ភាសនៅគ្រឹះស្ថានសិក្សា
 6. សម្ភាសក្នុងពិព័រណ៍ការងារ
 7. សម្ភាសបែបករណីសិក្សាជាក់ស្តែង

ការរៀបចំមុនពេលសម្ភាសការងារ៖

 1. ការគ្រប់គ្រងពេលវេលា
 2. ការស្លៀកពាក់
 3. វត្ថុដែលគួរយកជាប់ខ្លួនពេលសម្ភាស
 4. លំហូរនៃការសម្ភាសការងារ

សំណួរពេលសម្ភាសការងារ

១. សំណួរអំពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

 • សូមពិព័រណ៌នាអំពីខ្លួនអ្នក
 • តើកិច្ចការអ្វីខ្លះដែលអ្នកចូលចិត្តជាងគេ ក្នុងពេលបំពេញការងារនាពេលកន្លងមក?
 • តើអ្វីគឺជាបញ្ហាប្រឈមដែលអ្នកធ្លាប់បានជួបប្រទះក្នុងពេលបំពេញការងារនាពេលកន្លងមក?
 • ហេតុអ្វី អ្នកចង់ ឬបានលាឈប់ពីការងារដែលធ្វើថ្មីៗកន្លងមកនេះ?

២. សំណួរអំពីចំណេះដឹងរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន

 • តើអ្នកដឹងព័ត៌មានអ្វីខ្លះអំពីក្រុមហ៊ុន?
 • ហេតុអ្វី អ្នកចង់ធ្វើការងារ (ឬទទួលមុខតំណែង) នេះ?
 • តើអ្នកគិតថា អ្នកអាចផ្តល់នូវសារសំខាន់ ឬការជ្រោមជ្រែងសម្រាប់ការងារបែបណាខ្លះ?
 • តើអ្នកមានគម្រោងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាដែរ?

៣. សំណួរពាក់ព័ន្ធសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជន

 • តើអ្នកមានចំណុចខ្លាំងអ្វីខ្លះ?
 • តើអ្នកមានចំណុចខ្សោយអ្វីខ្លះ?
 • តើអ្នកគិតថា ក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំទៀត អ្នកនឹងក្លាយខ្លួនជាអ្វីនៅក្នុងកន្លែងការងារ?

៤. សំណួរពាក់ព័ន្ធការអប់រំ

 • ហេតុអ្វី អ្នកសម្រេចចិត្តបន្តការសិក្សានៅឧត្តមសិក្សា?
 • សូមបរិយាយអំពីគម្រោង ឬសកម្មភាពសំខាន់ៗដែលអ្នកបានធ្វើពេលនៅសិក្សា?

៥. សំណួរពាក់ព័ន្ធបទពិសោធន៍ការងារ

 • តើអ្នកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ការងារអ្វីខ្លះ?
 • តើអ្នកអាចបរិយាយអំពីការងារពីមុនបានដែរឬទេ?

៦. សំណួរពាក់ព័ន្ធការបន្តការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព

 • តើអ្នកបានធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះ តាំងពីពេលឈប់ពីការងារកន្លងមក?
 • តើថ្មីៗនេះ អ្នកបានបន្តអភិវឌ្ឍខ្លួនបែបណាខ្លះ?

៧. សំណួរពាក់ព័ន្ធសក្តានុពលរបស់បេក្ខជនចំពោះការងារ

 • តើអ្នកដឹងឬទេ ហេតុអ្វីក្រុមហ៊ុនត្រូវជ្រើសរើសរូបអ្នក ដោយមិនជ្រើសរើសបេក្ខជនដទៃ?
 • តើអ្នកបានដាក់ពាក្យសុំការងារនៅក្រុមហ៊ុនណាខ្លះទៀតក្រៅពីនេះ?
 • តើអ្នកត្រូវបានផ្តល់ឱកាសការងារពីក្រុមហ៊ុនផ្សេង ក្នុងពេលដំណាលគ្នានេះមែនទេ?
 • ហេតុអ្វី អ្នកដាក់ពាក្យសុំការងារសម្រាប់មុខតំណែងនេះ?

៨. សំណួរពាក់ព័ន្ធកត្តាជំរុញចិត្ត ឬគោលដៅអាជីព

 • ហេតុអ្វីអ្នកសម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្តូរអាជីព និងការងារ?
 • តើអ្វីដែលផ្តល់ការជំរុញទឹកចិត្តចំពោះរូបអ្នក?

៩. សំណួរពាក់ព័ន្ធសកម្មភាពផ្សេងៗក្រៅពីការងារ

១០. សំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់បៀវត្ស

 • អ្នកអ្នកគិតថា អ្នកគួរទទួលបានប្រាក់ខែប៉ុន្មាន?
 • តើគួរចរចាបែបណាដើម្បីទទួលបានប្រាក់បៀវត្សខ្ពស់?

១១. សំណួរដែលបេក្ខជនគួរសួរខ្លួនឯង និងសួរត្រឡប់ទៅនិយោជក

 • តើខ្ញុំអាចធ្វើការងារនេះបានដែរឬទេ?
 • តើខ្ញុំចង់បានការងារដែរឬទេ?
 • តើខ្ញុំអាចចិញ្ចឹមជីវិតតាមរយៈប្រាក់ខែនេះបានដែរឬទេ?
 • តើមុខតំណែងនេះទើបតែបង្កើតថ្មីមែនទេ?
 • តើអ្នកអាចពន្យល់ពីរបៀបគ្រប់គ្រងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបានដែរឬទេ?

ក្រោយពេលសម្ភាសការងារ

 • ការសរសេរលិខិតថ្លែងអំណរគុណ
 • សេចក្តីកត់សម្គាល់អំពីដំណើរការសម្ភាសការងារ
 • ការចរចាចំពោះអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម៕

ប្រភពអត្ថបទ៖ khmerdeng.com

មតិយោបល់

Trending

Copyright © 2019 ANARCHAK