តើពន្ធនាំចេញ-នាំចូលជាអ្វី?
Connect with us

គួរដឹង

តើពន្ធនាំចេញ-នាំចូលជាអ្វី?

គ្មានជនណាម្នាក់អាចរើទំនិញចេញពីមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនមុនពេលមកដល់កម្ពុជាបានទេ ហើយទំនិញទាំងនេះត្រូវបានរាយការណ៍ដល់គយស្របតាមច្បាប់។ រដ្ឋបាលគយអាច អនុញ្ញាតឱ្យទំនិញ ដូចទំនិញមានចែងក្នុងមាត្រា ១០ នៃច្បាប់នេះយកចេញ ពីកន្លែងបំពេញបែបបទបញ្ចេញទំនិញពីគយមុនពេលបង់ពន្ធ អាករ និងកម្រៃនានា បន្ទាប់ពីបានបំពេញទម្រង់ការគយរួច និងនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យគយក្នុងគោលបំណង៖

  • ធ្វើសន្និធិគយបណ្ដោះអាសន្ន
  • ធ្វើសន្និធិគយមានដែនកំណត់
  • ដឹកជញ្ជូនបន្តក្នុងរង្វង់ ឬតាមដែនគយ ឆ្ពោះទៅគម្យដ្ឋានតាមតម្រាយផ្លូវស្របច្បាប់ និងក្នុង រយៈពេលកំណត់ដោយ គយរួមមាន ការឆ្លងកាត់ ការផ្ទេរមធ្យោបាយដឹក ជញ្ជូន ឬ ការដឹក ជញ្ជូនឆ្ពោះទៅកាន់ មកពី ឬ រវាងការិយាល័យ និង ភណ្ឌាគារគយនានា (មាត្រា១៣) ។

ទំនិញនាំចូលទាំងឡាយ អាចទទួលបានការអនុញ្ញាតដោយរដ្ឋបាលគយឱ្យយកចេញតាម របបប្រវេសន៍កាលិក ប្រសិនបើក្នុងពេលនាំចូលអាចត្រូវបានបង្ហាញថាទំនិញទាំងនោះនឹង ត្រូវនាំចេញទៅវិញ។ ទំនិញនាំចូលបណ្ដោះអាសន្ន ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យគយ រហូតដល់ពេលដែលល័ក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗ តាមរបបប្រវេសន៍កាលិកត្រូវបានបំពេញរួច(មាត្រា ១៥)។

ការនាំចេញ

ទំនិញគ្រប់ប្រភេទដែលនាំចេញត្រូវរាយការណ៍ទៅការិយាល័យគយ និងរដ្ឋាករ ឬទីកន្លែង ណាមួយតាមការកំណត់របស់នាយកទៅចាត់ការគយនិងរដ្ឋាករ។ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ អាចចេញប្រកាសកំណត់ពេលវេលា របៀបរបប តម្រូវការឯកសារ កាលៈទេសៈ និងការលើកលែងមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការរាយការណ៍ ចរាចរ សន្និធិនិងការដឹកជញ្ជូនទំនិញទាំងឡាយដែលត្រូវនាំចេញ(មាត្រា ១៦)៕

អត្ថបទ ៖ សុវណ្ណ,

ប្រភព ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា

ដកស្រង់ដោយ៖ business-record.com

មតិយោបល់

Trending

Copyright © 2019 ANARCHAK