ដំណឹងល្អ !​​ ជប៉ុននឹងជួយអំពូល ៧០០០​ ដើមដល់កម្ពុជា ដើម្បីដាក់បំភ្លឺក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តសៀមរាប
Connect with us

ថ្មីៗ

ដំណឹងល្អ !​​ ជប៉ុននឹងជួយអំពូល ៧០០០​ ដើមដល់កម្ពុជា ដើម្បីដាក់បំភ្លឺក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តសៀមរាប