ទស្សនៈជីវិត៖ តើមនុស្សយើងគួរធ្វើជា"ទឹកកន្លះកែវ" ឬ​ជា "ទឹកពេញមួយកែវ"? អានហើយនឹងភ្លឺស្វាង!
Connect with us

គួរដឹង

ទស្សនៈជីវិត៖ តើមនុស្សយើងគួរធ្វើជា”ទឹកកន្លះកែវ” ឬ​ជា “ទឹកពេញមួយកែវ”? អានហើយនឹងភ្លឺស្វាង!

ការសិក្សាមានមិនចេះអស់ គ្រប់ទីកន្លែង គ្រប់មនុស្ស គ្រប់សត្វ គ្រប់រុក្ខជាតិ និងគ្រប់វត្ថុ។ សូក្រាត ពោលថា អ្វីដែលខ្ញុំដឹងបានគឺ ខ្ញុំមិនចេះអ្វីទាំងអស់។

ភាពជាអ្នកដាក់ខ្លួនរបស់ សូក្រាត ដែលជាកំពូលអ្នកប្រាជ្ញ ចង់បង្ហាញឲ្យយើងដឹងថា ការសិក្សាប្រៀបដូចជាទឹកកន្លះកែវគឺ ហូរចូលរហូត មិនចេះអស់ និងមិនចេះដាច់ បើសិនយើងប្រៀបថា យើងជាទឹកពេញកែវ ការសិក្សា និងចំណេះដឹងថ្មីៗមិនអាចចូលមកក្នុងខ្លួនយើងទៀតទេ ហើយវានឹងកំពប់ ខាតប្រយោជន៍អស់។

តើយើងចង់ធ្វើខ្លួនជាទឹកកន្លះកែវដែលផឹកមិនចេះអស់ ឬជាទឹកពេញកែវដែលនៅពេលចាក់ទឹកថ្មីចូលមក ហៀរកំពប់រហូត។ ពិតណាស់ យើងមិនចង់កំពប់ឡើយ យើងចង់ឲ្យមានទឹកថ្មីៗហូរចូលមកបន្ថែមទៀត ដែលការរស់នៅជាក់ស្តែងក៏ដូច្នោះដែរ។

យើងត្រូវធ្វើខ្លួនជាអ្នករៀនមិនចេះអស់ យើងកាន់តែរៀន កាន់តែល្ងង់ កាន់តែចង់ដឹងបន្ថែម ត្រូវចាំថា កុំធ្វើខ្លួនជាអ្នកចេះ បើសិនធ្វើខ្លួនជាអ្នកចេះ បានសេចក្តីថា យើងល្ងង់ ដោយហេតុចំណេះដឹងមិនមែនមានត្រឹមអ្វីដែលយើងដឹងនោះឡើយ វាមានលើសពីអ្វីដែលយើងមិនបានដឹងថែមទៀត។

ដូច្នេះ ការធ្វើខ្លួនជាអ្នកមិនចេះ តែចង់ចេះ គឺជាការធ្វើខ្លួនជាទឹកកន្លះកែវដែលរង់ចាំទឹកបន្ថែមថ្មីរហូត វាប្រសើរជាងធ្វើខ្លួនជាអ្នកចេះ តែចាក់ទឹកចូល ហៀរកំពប់រហូត៕​(thebackways)

មតិយោបល់

Trending

Copyright © 2019 ANARCHAK