ខ្លាំងមែន! Passport កម្ពុជាយើងអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ ៥០ប្រទេស ដោយមិនបាច់សុំទិដ្ឋាការ ឬសុំទុកជាមុន!
Connect with us

គួរដឹង

ខ្លាំងមែន! Passport កម្ពុជាយើងអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ ៥០ប្រទេស ដោយមិនបាច់សុំទិដ្ឋាការ ឬសុំទុកជាមុន!

ខាងក្រោមនេះ គឺជាឈ្មោះប្រទេស តាមទ្វីបនីមួយៗ ដែលប្រជាជនខ្មែរ អាចស្នាក់នៅ និងធ្វើដំណើរ ទៅបានដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការសុំទិដ្ឋាការទុកជាមុន រឺ មិនត្រូវការទិដ្ឋាការ ហើយបន្ថែមពីនេះមានទាំងមានតម្លៃ និង ពេលវេលានៃការពន្យាពេល ទិដ្ឋាការផងដែរ៖

1- ប្រទេសក្នុង ទ្វីបអាស៊ី៖

+មិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការ

-Brunei: Visa-free – 14 days.
-Indonesia: Visa-free – 30 days.
-Laos: Visa-free – 30 days.
-Malaysia: Visa-free – 1 month.
-Myanmar: Visa-free – 14 days.
-Philippines: Visa-free – 21 days.
-Singapore: Visa-free – 30 days.
-South Korea: Visa-free – 30 days, (Jeju Island only).
-Thailand: Visa-free -14 days.
-Vietnam: Visa-free – 30 days.

+មិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការទុកជាមុន

-Armenia: Visa on arrival – 120 days, $50 USD.
-Georgia: Visa on arrival – 90 days, $30 USD.
-India: Visa on arrival – 30 days, (at MAA, BOM, CCU, DEL), $60 USD.
-Iran: e-visa (pre -arranged) – 15 days, $30 to $80 EUR.
-Kuwait: Visa on arrival – 90 days, $5 KWD.
-Macau: Visa on arrival – 30 days, $100 MOP.
-Maldives: Visa on arrival – 30 days.
-Nepal: Visa on arrival – 90 days, $25 to $100 USD.
-Sri Lanka: ETA required. 30 days, $30 USD.
-Timor Leste: Visa on arrival – 30 days, $30 USD.

2-ប្រទេសក្នុង ទ្វីបអូសេអានី៖

+មិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការ

-Federated States of Micronesia: Visa free – 30 days.

+មិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការទុកជាមុន

-Palau: Visa on arrival – 30 days. $50 USD.
-Samoa: Visa on arrival – 60 days.
-Tuvalu: Visa on arrival – 1 month.

3-ប្រទេសក្នុង ទ្វីបអាមេរិកខាងជើង៖

+មិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការ

-Dominica: Visa-free – 21 days.
-Haiti: Visa-free – 90 days.
-St. Vincent and the Grenadines: Visa-free – 30 days.
-St. Kitts and Nevis: Visa free – 14 days (w/ onward ticket).

+មិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការទុកជាមុន

-Nicaragua: Visa on arrival – 90 days, $20 USD.
-St. Lucia: Visa on arrival – 6 weeks, $50 USD.

4-ប្រទេសក្នុង ទ្វីបអាមេរិក ខាងត្បូង៖

+មិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការ

-Ecuador: Visa-free – 90 days.

+មិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការទុកជាមុន

-Guyana: Visa on arrival – 30 days, $25 USD.
-Suriname: Visa on arrival – 60 days, $45 to $65 USD.

5-ប្រទេសក្នុង ទ្វីបអាហ្រ្វិក៖

+មិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការទុកជាមុន

-Burundi: Visa on arrival – 30 days, $90 USD.
-Cape Verde: Visa on arrival – $25 EUR.
-Central African Republic: Visa on arrival – 7 days, $60 USD.
-Comoros: Visa on arrival.
-Djibouti: Visa on arrival – 30 days, $60 USD.
-Egypt: Visa on arrival 30 days, $15 USD.
-The Gambia: Visa on arrival (charter flight or tour package).
-Ghana: e-visa (pre-arranged @ ghanaimmig), $100 USD.
-Kenya: Visa on arrival – 90 days, $50 USD.
-Madagascar: Visa on arrival – 90 days, $70 USD.
-Mozambique: Visa on arrival – 30 days, $66 USD.
-Sao Tome and Principe: Visa on arrival – 30 days, $100 USD.
-Seychelles: Visa on arrival – 30 days, free.
-Tanzania: Visa on arrival, $50 to $200 USD.
-Togo: Visa on arrival – 7 days.
-Uganda: Visa on arrival, $50 to $200 USD.
-Zambia: Visa on arrival – 90 days, $50 USD.

6-បណ្តារដ្ឋ ឯករាជ្យផ្សេងទៀត៖

+មិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការ

-Cook Islands: Visa free – 31 days.
-Niue: Visa-free – 30 days. (worldpoptravel)

មតិយោបល់

Trending

Copyright © 2019 ANARCHAK