តម្លៃដីឆ្នាំ ២០១៨ នៅភ្នំពេញគ្រប់ខណ្ឌឃើញហើយញាក់សាច់!!! ១ការ៉េសឹងទិញឡានបាន ១គ្រឿង!
Connect with us

គួរដឹង

តម្លៃដីឆ្នាំ ២០១៨ នៅភ្នំពេញគ្រប់ខណ្ឌឃើញហើយញាក់សាច់!!! ១ការ៉េសឹងទិញឡានបាន ១គ្រឿង!

បើ​តាម​ក្រុមហ៊ុន Key Real Estate បាន​បង្ហាញ​តារាង​តម្លៃ​ដី​នៅ​ទូទាំង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដែល​ជា​តម្លៃ Update ចុង​ក្រោយក្នុងឆ្នាំ២០១៨ ឃើញ​ថា​តម្លៃ​មាន​ការ​កើន​ឡើង​ខ្ពស់ ពិសេស​នៅ​តំបន់​ដែល​​កំពុង​អភិវឌ្ឍ​ខ្លាំង។ ខាង​ក្រោម​នេះ គ្រាន់​តែ​ជា​ការ​ស្រង់​តម្លៃ​ដី​៨សង្កាត់​នៅ​ភ្នំពេញ ដែល​មាន​តម្លៃ​ខ្ពស់​ជាង​គេ បើ​ធៀប​នឹង​តំបន់​ផ្សេង​ទៀត។

១. សង្កាត់​ផ្សារ​ថ្មី ដី​នៅ​នៅ​ជាប់​ផ្លូវ​ធំ​ក្នុង​១​ម៉ែត្រ​ការ៉េ តម្លៃ​ទាប​បំផុត ៥ ៥០០​ដុល្លារ និង​តម្លៃ​ខ្ពស់​បំផុត ១២ ០០០​ដុល្លារ ដី​នៅ​ជាប់​ផ្លូវ​តូច​ក្នុង​១​ម៉ែត្រ​ការ៉េ តម្លៃ​ទាប​បំផុត ២ ៥០០​ដុល្លារ និង​តម្លៃ​ខ្ពស់​បំផុត ៤ ៥០០​ដុល្លារ

២. សង្កាត់​ផ្សារ​កណ្ដាល ដី​នៅ​នៅ​ជាប់​ផ្លូវ​ធំ​ក្នុង​១​ម៉ែត្រ​ការ៉េ តម្លៃ​ទាប​បំផុត ៥ ០០០​ដុល្លារ និង​តម្លៃ​ខ្ពស់​បំផុត ៧ ៥០០​ដុល្លារ ដី​នៅ​ជាប់​ផ្លូវ​តូច​ក្នុង​១​ម៉ែត្រ​ការ៉េ តម្លៃ​ទាប​បំផុត ២ ៥០០​ដុល្លារ និង​តម្លៃ​ខ្ពស់​បំផុត ៤ ៥០០​ដុល្លារ

៣. សង្កាត់​ផ្សារ​ចាស់ ដី​នៅ​នៅ​ជាប់​ផ្លូវ​ធំ​ក្នុង​១​ម៉ែត្រ​ការ៉េ តម្លៃ​ទាប​បំផុត ៥ ០០០​ដុល្លារ និង​តម្លៃ​ខ្ពស់​បំផុត ៦ ៥០០​ដុល្លារ ដី​នៅ​ជាប់​ផ្លូវ​តូច​ក្នុង​១​ម៉ែត្រ​ការ៉េ តម្លៃ​ទាប​បំផុត ២ ៥០០​ដុល្លារ និង​តម្លៃ​ខ្ពស់​បំផុត ៥ ០០០​ដុល្លារ

៤. សង្កាត់​ចតុមុខ ដី​នៅ​នៅ​ជាប់​ផ្លូវ​ធំ​ក្នុង​១​ម៉ែត្រ​ការ៉េ តម្លៃ​ទាប​បំផុត ៤ ៥០០​ដុល្លារ និង​តម្លៃ​ខ្ពស់​បំផុត ៩ ០០០​ដុល្លារ ដី​នៅ​ជាប់​ផ្លូវ​តូច​ក្នុង​១​ម៉ែត្រ​ការ៉េ តម្លៃ​ទាប​បំផុត ២ ៥០០​ដុល្លារ និង​តម្លៃ​ខ្ពស់​បំផុត ៤ ៥០០​ដុល្លារ

៥. សង្កាត់​បឹង​កេងកង​១ ដី​នៅ​នៅ​ជាប់​ផ្លូវ​ធំ​ក្នុង​១​ម៉ែត្រ​ការ៉េ តម្លៃ​ទាប​បំផុត ៤ ០០០​ដុល្លារ និង​តម្លៃ​ខ្ពស់​បំផុត ៩ ៥០០​ដុល្លារ ដី​នៅ​ជាប់​ផ្លូវ​តូច​ក្នុង​១​ម៉ែត្រ​ការ៉េ តម្លៃ​ទាប​បំផុត ៣ ០០០​ដុល្លារ និង​តម្លៃ​ខ្ពស់​បំផុត ៤ ៥០០​ដុល្លារ

៦. សង្កាត់​បឹង​រាំង ដី​នៅ​នៅ​ជាប់​ផ្លូវ​ធំ​ក្នុង​១​ម៉ែត្រ​ការ៉េ តម្លៃ​ទាប​បំផុត ៤ ៧០០​ដុល្លារ និង​តម្លៃ​ខ្ពស់​បំផុត ៧ ០០០​ដុល្លារ ដី​នៅ​ជាប់​ផ្លូវ​តូច​ក្នុង​១​ម៉ែត្រ​ការ៉េ តម្លៃ​ទាប​បំផុត ២ ៥០០​ដុល្លារ និង​តម្លៃ​ខ្ពស់​បំផុត ៤ ០០០​ដុល្លារ

៧. សង្កាត់​ជ័យ​ជំនះ ដី​នៅ​នៅ​ជាប់​ផ្លូវ​ធំ​ក្នុង​១​ម៉ែត្រ​ការ៉េ តម្លៃ​ទាប​បំផុត ៤ ៥០០​ដុល្លារ និង​តម្លៃ​ខ្ពស់​បំផុត ៧ ៥០០​ដុល្លារ ដី​នៅ​ជាប់​ផ្លូវ​តូច​ក្នុង​១​ម៉ែត្រ​ការ៉េ តម្លៃ​ទាប​បំផុត ២ ៥០០​ដុល្លារ និង​តម្លៃ​ខ្ពស់​បំផុត ៤ ៥០០​ដុល្លារ

៨. សង្កាត់​អូឡាំពិក ដី​នៅ​នៅ​ជាប់​ផ្លូវ​ធំ​ក្នុង​១​ម៉ែត្រ​ការ៉េ តម្លៃ​ទាប​បំផុត ៤ ៣០០​ដុល្លារ និង​តម្លៃ​ខ្ពស់​បំផុត ៨ ០០០​ដុល្លារ ដី​នៅ​ជាប់​ផ្លូវ​តូច​ក្នុង​១​ម៉ែត្រ​ការ៉េ តម្លៃ​ទាប​បំផុត ២ ៥០០​ដុល្លារ និង​តម្លៃ​ខ្ពស់​បំផុត ៤ ៥០០​ដុល្លារ។ (sabaysocial)

សូមមើលតម្លៃដីនៅតំបន់ផ្សេងទៀតទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់

Trending

Copyright © 2019 ANARCHAK