បើឡើងកាន់តែខ្ពស់ ពេលដែលធ្លាក់មកកាន់តែឈឺ តែក៏បានឃើញទេសភាពកាន់តែស្អាត (មានវីដេអូ)
Connect with us

បែបផែនជីវិត

បើឡើងកាន់តែខ្ពស់ ពេលដែលធ្លាក់មកកាន់តែឈឺ តែក៏បានឃើញទេសភាពកាន់តែស្អាត (មានវីដេអូ)

អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាកដជាមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពេាះវីដេអូនេះហើយបានជាចុចទស្សនា ដូចនេះយើងក៏មិនអោយអ្នកទស្សនា ដែលតែងតែគាំទ្រនូវរាល់ពត៌មានដែលយើងបានបង្ហាញនេាះខកបំណងនេាះដែរ យើងនឹងលើកមកនូវវីដេអូបែបជាការអប់រំរបស់ស្រ្តីម្នាក់ដែលអ្នកប្រាកដជាបានស្គាល់នាងហើយ នាងមានឈ្មេាះថា ណាណា ដែលមនុស្សទូទៅតែងតែហៅនាងថា ឌីចេណាណា នាងមានវោហារសារសព្ទ ពិរេាះដែលតែងតែលើកមកនូវប្រធានបទសម្រាប់មនុស្សទូទៅបានស្តាប់កម្សាន្ត។

មតិយោបល់

Trending