មានឡានជិះរាល់ថ្ងៃដឹងអត់ថាសំបកកង់លោកអ្នក មានរបៀបដំណាក់កាលនៃការផលិតយ៉ាងណាទៅ!
Connect with us

គួរដឹង

មានឡានជិះរាល់ថ្ងៃដឹងអត់ថាសំបកកង់លោកអ្នក មានរបៀបដំណាក់កាលនៃការផលិតយ៉ាងណាទៅ!

សំបកកង់គឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃរថយន្ត ហើយប្រសិនបើម្ចាស់រថយន្តមិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែរក្សាវានឹងឆាប់ចាស់អស់អាយុកាល ជាពិសេសអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់នាពេលណាមួយ ដោយមិនបានរំពឹងទុក។ ការយកចិត្តដាក់ថែរក្សា និងប្រើប្រាស់សំបកកង់បានត្រឹមត្រូវអាចជួយផ្តល់នូវសុវត្ថិភាព ក៏ដូចជាសន្សំសំចៃថិវកាបានមួយកម្រិតផងដែរ។ សំបកកង់ ធន់ រឹងស្វិត ក្រលាកង់ជ្រៅ បត់បែនគ្រប់សា្ថនការដោយសុវត្ថិភាព វាត្រូវបានផលិតយ៉ាងយកចិត្តទុកដា់ក់មុននិងដាច់ចេញលក់ និងមានការធ្វើtestរាប់រយដងផងដែរ។

តែមានឆ្ងល់ទេថាតើការផលិតនៃសំបកកង់ទាំងនោះមានដំណាក់កាល និងរបៀបនៃការផលិតយ៉ាងណាទៅទាល់តែអ្នកទស្សនាទាំងអស់គ្នាទើបដឹង។

មតិយោបល់

Trending