តោះ! ទាំង១០នេះហើយជាពូជឆ្កែដែលគេនិយមចិញ្ចឹមបំផុតនៅស្រុកខ្មែរ!
Connect with us

ទាក់ទាញ

តោះ! ទាំង១០នេះហើយជាពូជឆ្កែដែលគេនិយមចិញ្ចឹមបំផុតនៅស្រុកខ្មែរ!

សត្វឆ្កែ ត្រូវបានគេយកមកចិញ្ចឹមធ្វើជាមិត្តរបស់មនុស្សអស់រយះពេលរាប់រយឆ្នាំមកហើយ។ ខណះដែលពូជរបស់ឆ្កែត្រូវបានគេផ្សាំច្រើនទៅៗ មានពូជឆ្កែខ្លះបានក្លាយជាពូជពេញនិយមដែលអ្នកចិញ្ចឹមឆ្កែសម័យទំនើបចូលចិត្តយកមកចិញ្ចឹម។

ខាងក្រោមនេះគឺជាពូជឆ្កែដែលគេនិយមចិញ្ចឹមបំផុតនាសម័យថ្មីនេះ៖
១០. Pitbull

៩. Bulldog

៨. Poodle

៧. Chihuahua

៦. Pomeranian

៥. Hot dog

៤. Pug

៣. Golden Retriever

២. German shepherd

១. Husky

មតិយោបល់

Trending