តើត្រូវធ្វើបែបណាបើក្រុមហ៊ុនមិនបើកប្រាក់ខែអោយអ្នករយះពេលច្រើនខែហើយនោះ?
Connect with us

គួរដឹង

តើត្រូវធ្វើបែបណាបើក្រុមហ៊ុនមិនបើកប្រាក់ខែអោយអ្នករយះពេលច្រើនខែហើយនោះ?