តើ​ម្រេញគង្វាល ជំនាងផ្ទះ និង​ព្រះ​ភូមិ គឺជា​អ្វី ? ហេតុអ្វី​បានជា​តួអង្គ​ទេវរូប​ថែរក្សា​គេហដ្ឋាន​ខ្មែរ​ជា​ស្ដ្រីជាតិ ? តើ​ជំនឿ​ទាំងអស់នោះ​កើតមាន​តាំងពី​ពេលណា ?
Connect with us

គួរដឹង

តើ​ម្រេញគង្វាល ជំនាងផ្ទះ និង​ព្រះ​ភូមិ គឺជា​អ្វី ? ហេតុអ្វី​បានជា​តួអង្គ​ទេវរូប​ថែរក្សា​គេហដ្ឋាន​ខ្មែរ​ជា​ស្ដ្រីជាតិ ? តើ​ជំនឿ​ទាំងអស់នោះ​កើតមាន​តាំងពី​ពេលណា ?