ឆ្លងកាត់ការប្រមាថដ៏ខ្លាំងមួយ ធ្វើឲ្យ Jack Ma ក្លាយជាសេដ្ឋីលំដាប់ពិភពលោកដល់សព្វថ្ងៃ!
Connect with us

គួរដឹង

ឆ្លងកាត់ការប្រមាថដ៏ខ្លាំងមួយ ធ្វើឲ្យ Jack Ma ក្លាយជាសេដ្ឋីលំដាប់ពិភពលោកដល់សព្វថ្ងៃ!

មហាសេដ្ឋីលំដាប់ពិភពលោក Jack Ma មានប្រវត្តិជូរចត់ជាច្រើនក្នុងជីវិត ដែលទម្រាំតែមានថ្ងៃក្លាយជាសេដ្ឋីដ៏មានមហាសាលបំផុតដូចពេលនេះ។ តើលោកធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការលំបាកអ្វីខ្លះក្នុងជីវិត?